Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Subskrypcja

Popularne produkty
Wizyt:
Dzisiaj: 163Wszystkich: 1068866

REGULAMIN

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO STIEFEL EUROCART

 Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych pozostanie 
STIEFEL EUIROCART Krystian Komander, 47-316 Odrowąż ul. Wiejska 17 dalej zwana jako: STIEFEL EUROCART.

STIEFEL EUROCART będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia umowy, bądź wykonywaniem złożonego zamówienia/zawartej umowy. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

1) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

2) wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy Współpracy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem,

3) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez STIEFEL EUROCART obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

4) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów STIEFEL EUROCART – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Nawiązując do powyższych podstaw przetwarzania danych, informuję, że STIEFEL EUROCART będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

1) w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że STIEFEL EUROCART nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie.

2) w celu przygotowania wstępnej oferty handlowej, założenia profilu/konta na stronach należących do STIEFEL EUROCART. 3) w celu realizacji zawartej umowy bądź złożonego zamówienia, pełnego dostępu do www.aktin.pl oraz realizacji usług dodatkowych typu innych umów, w których są Państwo stroną. 4) w celu marketingu produktów i usług własnych lub partnerów biznesowych STIEFEL EUROCART za pomocą narzędzi internetowych oraz drogą elektroniczną i telefoniczną.

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zapisami Rozporządzenia w odniesieniu do niżej wymienionych punktów:

Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania udostępniane innym niż STIEFEL EUROCART podmiotom współpracującym tj. dostawcom produktów i usług na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących STIEFEL EUROCART i w stosunku do niego.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez STIEFEL EUROCART opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług przez STIEFEL EUROCART. Państwa dane zgromadzone przez STIEFEL  EUROCART mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz mogą być profilowane.

 W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów STIEFEL EUROCART oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługiwać Państwu będzie także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych. W przypadku udostępnienia przez Państwa dla STIEFEL EUROCART danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób (w tym w szczególności lecz nie wyłącznie w przypadku, gdy upoważniacie Państwo swojego pracownika lub inną osobę do dostępu do konta w aplikacji lub na stronie internetowej), zobowiązani są Państwo do poinformowania tych osób:

1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych dla STIEFEL EUROCART,

2) o tym, że STIEFEL EUROCART jest administratorem ich danych osobowych oraz, że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,

3) o tym, że są Państwo źródłem, od którego STIEFEL EUROCART pozyskała ich dane.

STIEFEL EUROCART dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA

Skąd mamy Państwa dane, w jakim celu je przetwarzamy i na jakiej podstawie ?

Państwa dane otrzymaliśmy podczas składania przez Państwa zamówienia w naszej firmie lub gdy zapisali się Państwo do naszego newslettera lub wyrazili udostępnili Państwo swoje dane podczas targów, konferencji lub akcji marketingowych organizowanych przez STIEFEL EUROCART.

Przetwarzamy je, abyśmy mogli wywiązać się z umowy, którą z Państwem zawarliśmy.

Przetwarzamy je w celach archiwalnych oraz podatkowych, jak również w celu umożliwienia rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.

Czy przekazujemy Państwa dane innym podmiotom ?

Podane dane osobowe mogą zostać przekazane, z zachowaniem wszelkich zasad ochrony danych osobowych wymaganych prawem, zaufanym podmiotom współpracującym z STIEFEL EUROCART danych tylko w związku z realizacją celów opisanych wcześniej oraz w regulaminie, który zaakceptowałeś.

Jak długo będziemy przetwarzać dane ?

Dane będą przetwarzane tak długo, jak długo będą potrzebne do realizacji celu opisanego wcześniej.

Jakie prawa posiada osoba, której dane dotyczą ?

Podając dane osoba której dane dotyczą ma prawo do:

* żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przeniesienia danych

* wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie tych informacji jest niezbędne do realizacji celów opisanych wcześniej. Bez ich podania nie będziemy w stanie świadczyć Państwu usług oferowanych użytkownikom zarejestrowanym czy zrealizować zamówienia z użyciem sklepu.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MAPYSZOKLE.PL


Sklep internetowy, działający pod domeną www.mapyszkolne.pl, administrowany przez
„STIEFEL EUROCART” Krystian Komander , z siedzibą w 47-316 Górażdże, Odrowąż, ul.
Wiejska 17, NIP: 756-117-94-54, Regon 531139735, telefon kontaktowy: 774 677 388 lub.
502 524 689, fax: 77/40 26 450, poczta elektroniczna: e-mail: info@mapyszkolne.pl, godziny
otwarcia: poniedziałek - piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00.
Spis treści:
§ 1 Definicje
§ 2 Postanowienia ogólne
§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną (rodzaje, warunki, odstąpienie)
§ 4 Składanie zamówień
§ 5 Realizacja zamówień
§ 6 Rękojmia
§ 7 Reklamacje
§ 8 Prawo odstąpienia
§ 9 Odpowiedzialność
§ 10 Polityka prywatności
§ 11 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów
§ 12 Postanowienia końcowe
§ 1
Definicje
1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.mapyszkolne.pl.
2. Sprzedawca – „STIEFEL EUROCART” Krystian Komander , z siedzibą w 47-316
Górażdże, Odrowąż, ul. Wiejska 17, NIP: 756-117-94-54, Regon 531139735
3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę ze
Sprzedawcą,
4. Konsument - osoba fizyczna, zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks Cywilny, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we
własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
6. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę (Usługodawcę) na rzecz
Klienta (Usługobiorcy) za pośrednictwem sklepu internetowego.
7. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą
Sklepu internetowego a Konsumentem w ramach zorganizowanej procedury systemu
zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w
jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków
niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru dostępnego w Sklepie internetowym,
zawierana między Klientem, a Sprzedawcą, za jego pośrednictwem.
9. Towar – produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu
internetowego od Sprzedawcy.
10. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie
internetowym umożliwiający dokonanie zakupu wybranego przez Klienta Towaru,
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu
internetowego, wyrażające w sposób jednoznaczny wolę zawarcia Umowy sprzedaży,
określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt
dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.
12. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
§ 2
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów dostępnych
na stronie internetowej Sklepu.
1. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych
Klientów przewidzianych Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) z późniejszymi zmianami.
2. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez
Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją
zamówionej w Sklepie internetowym Usługi lub Towaru. Szczegółowe warunki
gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę
określone zostały w „Polityce prywatności” Sklepu internetowego.
3. Klient zobowiązuje się do korzystania ze sklepu internetowego oraz usług oferowanych
przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, przestrzegając obowiązujących przepisów
prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem
zasad współżycia społecznego.
4. Sprzedawca oświadcza, że Towary dostępne w Sklepie internetowym są:
a) nowe i bezpieczne,
b) wolne od wad fizyczny oraz prawnych,
c) zgodne z właściwościami wskazanymi w sklepie internetowym,
d) wprowadzone na rynek polski w sposób legalny.
2. Informacje o towarach podane w serwisie Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry
techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia
umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
3. Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Polski.
4. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu zamieszczania w nim treści
bezprawnych. Takie treści będą przez Sprzedawcę niezwłocznie usuwane.
5. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie
serwisu Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
6. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych
(PLN) i zawierają podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
7. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta dostawcy oraz rodzaju
przesyłki (np.: wagi lub niestandardowych gabarytów). Całkowity koszt dostawy jest
widoczny dla Klienta przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia i akceptacją
Regulaminu, jak i w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez
Sprzedającego.
§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną
(rodzaje, warunki, odstąpienie)
1. Za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, Sprzedawca
świadczy usługi drogą elektroniczną.
2. Korzystanie z wszystkich dostępnych w Sklepie internetowym usług (zawarcie umowy
o świadczenie usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne i bezpłatne.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie wypełnienia formularza
zamówienia przez Klientów Sklepu internetowego, umowa zawierana jest na czas
oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza oraz
ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą
przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy. Proces wypełniania formularza
zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania
się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy.
4. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie
wypełnienia formularza zamówienia przysługuje klientowi, będącemu Konsumentem na
zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem.
5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez
Sprzedawcę:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
c) dostęp do poczty elektronicznej.
6. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie
z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
7. Celem realizacji uprawnienia o którym mowa w pkt.4, Klient wysyła na adres
info@mapyszkolne.pl jednoznaczne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o
świadczenie usług drogą elektroniczną.
8. Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi świadczonej
drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na
zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem.
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług
drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 7 dniowego
terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego
Regulaminu
§ 4
Składanie zamówień
1. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień w następujący sposób:
a) za pośrednictwem strony serwisu Sklepu wypełniając stosowny formularz
zamówienia,
b) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na
Stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt
c) pocztą elektroniczną (e-mail) na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.
2. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail z linkiem w celu potwierdzenia
zamówienia.
3. W przypadku zamówienia złożonego mailem lub telefonicznie Kupujący otrzymuje
informację od Sprzedawcy o wszystkich istotnych warunkach zamówienia.
4. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,
b) przelewem – wówczas Sprzedawca rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na
adres wskazany przez Kupującego po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku
bankowym wskazanym w tym celu na stronie serwisu Sklepu bądź w e mailu do
Kupującego,
c) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie serwisu Sklepu.
5. Warunkiem przyjęcia do realizacji zamówienia o wartości powyżej 3 000,00 zł jest
dokonanie przez Kupującego przedpłaty za zamówiony towar – w wysokości
uzgodnionej z Kupującym, nie większej niż 50 % wartości towaru. W przypadku takich
zamówień Sprzedawca ma możliwość zmiany sposobu płatności i dostawy – w
uzgodnieniu z Kupującym.
6. W przypadku dokonania zamówienia przez placówki oświatowe oraz jednostki
budżetowe, termin płatności wynosi 14 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania towaru
wraz z fakturą.
7. Anulowanie lub modyfikacja zamówienia przez Kupującego jest możliwe do czasu gdy
zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. W tym celu należy niezwłocznie skontaktować
się ze Sprzedawcą.
8. W przypadku wyboru płatności przed realizacją zamówienia Kupujący powinien opłacić
zamówienie w terminie 3 dni od dnia jego potwierdzenia. Po tym terminie oferta
Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie jest anulowane.
9. Sprzedawca realizuje dostawę towarów za pośrednictwem::
a) firmy kurierskiej,
b) odbiór osobisty przez Kupującego w siedzibie Sklepu (po uzgodnieniu terminu
odbioru).
10. Wydany dostawcy Towar jest zapakowany w sposób właściwy, zapewniający ochronę
przed uszkodzeniem podczas transportu.
11. Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidaczniane w procedurze składania
zamówienia (w formularzu zamówienia). Szczegóły dotyczące koszów zostały
umieszczone w zakładce „Koszty dostawy”. Koszty dostawy doliczane są do ceny
towaru i ponoszone są przez Kupującego.
§ 5
Realizacja zamówień
1. Realizacja zamówienia przez Sprzedawcę następuje według kolejności wpływu.
2. Czas realizacji zamówienia, na który składa się w szczególności przygotowanie
zamówienia tj. kompletowanie, zapakowanie, wyprodukowanie Towaru oraz wydanie
przesyłki dostawcy, jest indywidualnie ustalony dla każdego Towaru dostępnego na
stronie internetowej Sklepu i wynosi średnio 7 dni roboczych.
3. W przypadku towarów na indywidualne zamówienie termin realizacji zamówienia jest
uzgadniany z Kupującym indywidualnie.
4. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma wybór dostawcy, dokonany przez
Klienta w trakcie dokonywania zamówienia.
5. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego (istnieje możliwość wystawienia faktury
Proforma, celem sprawdzenia poprawności danych przez Kupującego)
6. Sklep wyśle link do Kupującego w celu potwierdzenia złożonego zamówienia
7. Zamówienie odbierane osobiście przez Klienta w siedzibie Sprzedającego, realizowane
jest niezwłocznie po jego potwierdzeniu. Dokładny termin wydania Towaru zostanie
ustalony z Klientem indywidualnie oraz potwierdzony przez Sprzedawcę poprzez
wiadomość wysłaną na adres e-mail Klienta.
8. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji
zamówienia we wskazanym w ust. 2 terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się
z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego
terminu realizacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia.
9. Sklep na prośbę Kupującego będzie informował Kupującego o stanie przebiegu
realizacji zamówienia pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
10. Po otrzymaniu przesyłki Klient bądź osoba trzecia przez niego uprawniona, powinien
w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania, czy nie nosi ono śladów
uszkodzeń, ingerencji osoby nieuprawnionej i czy jego zawartość jest w stanie
nienaruszonym. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych
nieprawidłowości powinien w obecności kuriera w miarę możliwości sporządzić protokół
ze szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Jeśli Towar wyglądają na
uszkodzony, prosi się aby Klient w miarę możliwości nie przyjmował przesyłki. Niniejsze
postanowienie w żaden sposób nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Klienta do
zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem. Wyżej
opisane postępowanie ma na celu jedynie pomoc Sprzedawcy w ustaleniu przyczyn i
odpowiedzialności za powstałą szkodę. Nie sporządzenie protokoły przez Klienta przy
kurierze, nie ogranicza możliwości zgłoszenia uszkodzenia przesyłki.
§ 6
Rękojmia
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne,
w przypadku gdy rzecz:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel
w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym
przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy
zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej
przeznaczenia;
d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady prawne,
w przypadku gdy rzecz obciążona jest prawem osoby trzeciej.
3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmia za wady fizyczne lub prawne Towaru,
jeśli wady, o których mowa w pkt 1 i 2, zostaną stwierdzone przed upływem dwóch lat od
dnia wydania Towaru Klientowi przez Sprzedającego.
4. W razie wymiany towaru termin, o którym mowa powyżej biegnie od nowa.
5. Zgłoszenie o wadach należy skierować do Sprzedającego pisemnie na adres jego
siedziby lub drogą elektroniczną, z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w pkt. 3. W
celu ułatwienia sporządzenia zgłoszenia Klient może skorzystać z Formularza
reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulamin.
6. Celem prawidłowej oceny wady fizycznej Towaru, na prośbę Sprzedawcy, a za zgodą
Klienta, Towar należy dostarczyć na adres siedziby Sprzedającego.
7. Dostawa Towaru w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady
realizowana jest na koszt Sprzedawcy.
8. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. W przypadku nierozpatrzenia
zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za uwzględnione przez
Sprzedawcę.
9. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i
prawne, w przypadku gdy Klienta wiedział o wadach w momencie zawierania umowy
sprzedaży oraz w razie zawarcia umowy sprzedaży z przedsiębiorcą.
10. Sprzedawca pokrywa koszty odebrania Towaru, dostawy, usunięcia wad lub wady i
wymiany Towaru na nowy.
§ 7
Reklamacja
1. Klient w razie niewykonania lub nieprawidłowego wykonania postanowień umowy ma
prawo złożenia reklamacji.
2. Reklamacja powinna zawierać:
a) dane Klienta tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwa i siedziba firmy,
telefon kontaktowy, adres e-mail,
b) oznaczenie przedmiotu reklamacji,
c) okres czasu, którego reklamacja dotyczy,
d) okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
3. Klient będący konsumentem w ramach reklamacji ma prawo żądać:
a) wymiany towaru na nowy,
b) naprawy wadliwego towaru,
c) obniżenia ceny,
d) o ile wada jest istotna może odstąpić od umowy.
4. Sprzedawca może odmówić wymiany lub naprawy towaru, tylko jeśli było by to
niemożliwe lub wymagało by nadmiernych kosztów. W takim przypadku Sprzedawca
może zaproponować inny sposób spełnienia roszczenia.
5. Ocena nadmiernych kosztów uwzględnia wartość rzeczy wolnej od wad, znaczenie
wady dla funkcjonalności Towaru oraz ewentualne niedogodności, które mogły by
wystąpić po stronie Klienta, w przypadku innego, zaproponowanego przez
Sprzedawcę sposobu zaspokojenia roszczenia.
6. Konsument ma prawo wyboru sposobu zaspokojenia roszczenia oraz ewentualnej
zmiany swojego roszczenia.
7. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
Odpowiedź na reklamację Sprzedający przesyła konsumentowi w formie papierowej
lub na innym trwałym nośniku, na adres Klienta lub jego adres poczty elektronicznej
podanej w trakcie składania zamówienia.
8. W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za
uwzględnione przez Sprzedawcę. Roszczenie dotyczące odstąpienia od umowy,
w przypadku jego nierozpatrzenia w terminie, nie jest równoznaczne z uznaniem
złożonej reklamacji.
§ 8
Prawo odstąpienia
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r., klientowi będącemu jednocześnie
konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez
podania przyczyny.
2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od
momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego
wskazaną inną niż przewoźnik.
3. W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Klient składa
Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie woli, przesyłając je na adres siedziby lub
adres poczty elektronicznej Sprzedającego.
4. Klient może skorzystać z Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie stanowi
warunku do odstąpienia od umowy przewidzianego w niniejszym paragrafie.
5. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o
odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub na adres Sprzedawcy przed jego
upływem.
6. Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od
umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu
przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
pisemnie na adres podany w Formularzu zamówienia.
7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane
od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu
płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że
Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego
z żadnymi dodatkowymi kosztami.
8. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności, o których mowa w pkt. 9, do
momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w
przypadku braku zobowiązania Sprzedającego do osobistego odbioru Towaru.
9. Po odstąpieniu od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony Towar
Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej do jego odbioru niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia złożenia oświadczenia o
odstąpieniu.
10. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
11. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
12. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będące
wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu jednocześnie
konsumentem, w szczególności gdy Sprzedawca wyprodukuje Towar według
specyfikacji Klienta, na jego indywidualne zamówienie, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz w odniesieniu do pozostałych umów,
o których mowa w wyżej wskazanej podstawie prawnej.
§ 9
Odpowiedzialność
1. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
2. Klient odpowiada za poprawność wprowadzonych danych, w szczególności w trakcie
korzystania z funkcjonalności dostępnych na stronie sklepu internetowego.
3. Sprzedawca nie odpowiada za bezprawne działanie Klienta związane z korzystaniem ze
Sklepu internetowego.
4. Sprzedawca może zawiesić lub zakończyć świadczenie niektórych usług świadczonych
za pośrednictwem sklepu internetowego, które to działania nie mogą w żaden sposób
naruszać praw Klienta, ani wpływać na dotychczas zawarte ze Sprzedawcą umowy.
§ 10
Polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego w rozumieniu
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest „STIEFEL
EUROCART” Krystian Komander , z siedzibą w 47-316 Górażdże, Odrowąż, ul. Wiejska
17, NIP: 756-117-94-54, Regon 531139735, telefon kontaktowy: 774 677 388 lub. 502
524 689, fax: 77/40 26 450, poczta elektroniczna: e-mail: info@mapyszkolne.pl,
2. Administrator oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych osób
korzystających ze strony internetowej oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są
przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.
U. z 2015 r. poz. 2135).
3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji
usług dostępnych w sklepie internetowym oraz w celach księgowych tj.:
a) w celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,
b) w celu zawarcia umowy sprzedaży,
c) w celu wystawienia faktury VAT,
4. Sprzedawca zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
a) imię i nazwisko,
b) adres poczty elektronicznej (e-mail),
c) nazwa firmy,
d) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
e) adres dostawy,
f) numer telefonu.
5. Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie
jest całkowicie dobrowolne, i jednocześnie niezbędne do pełnej realizacji przez
Sprzedawcę usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego
§ 11
Pozasądowe metody rozstrzygania sporów
1. Konsumentowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania
sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie
od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika
konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona
konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod
następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
2. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów
Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej
Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
3. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
4. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu
rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem unijnej platformy dostępnej
pod adresem:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą
na to zgodę
6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu
zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta
zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowiązujące na podstawie przepisów
prawa polskiego.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdorazowej
zmianie Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Klientów co najmniej 14 dni przed
wejściem zaktualizowanej wersji regulaminu w życie, na stronie Sklepu internetowego
3. Postanowienia nowego Regulaminu nie maja zastosowania do zamówień oraz umów
zawartych przed wejściem w życie zaktualizowanej jego wersji oraz nie wpływa na
prawa nabyte przez Klientówa. na mocy postanowień poprzedniego Regulaminu.
4. Klient ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.
5. Treści, w szczególności grafika, teksty, układy i kolorystyka strony stanowią własność
Sprzedawcy i podlegają ochronie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Każdorazowe wykorzystanie przedmiotowych treści wymaga pisemnej
zgody Sprzedającego. Nie uzyskanie zgody może skutkować odpowiedzialnością karną
oraz cywilną.
6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu
zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta
zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
8. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie
Sklepu „Regulamin”. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01. 2017 r.