Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Subskrypcja

Popularne produkty
Wizyt:
Dzisiaj: 0Wszystkich: 1068866

Modułowe Pracownie Przyrodnicze - moduły: WODA, POWIETRZE, ENERGIA - zestaw szkolny

Cena:38499.00PLN
Netto:31300.00PLN(Vat 23%)
Do koszyka
masz pytania?

Kod produktu: 199289

Pakiet zawiera:

- Modułowe Pracownie Przyrodnicze - moduł WODA - pakiet klasowy 6 szt. + 3 podręczniki, 1 kpl 
- Modułowe Pracownie Przyrodnicze - moduł POWIETRZE - pakiet klasowy 6 szt. + 3 podręczniki, 1 kpl 
- Modułowe Pracownie Przyrodnicze - moduł ENERGIA - pakiet klasowy 6 szt. + 3 podręczniki, 1 kpl 
 

Szczegółowa zawartość pakietu:

Modułowe Pracownie Przyrodnicze - moduł WODA - pakiet klasowy z 3 podręcznikami, 1 kpl = 6 walizek z zestawem narzędzi potrzebnych do wykonania doświadczeń w zespołach dwuosobowych (maksymalnie cztery osoby na zestaw). W zestawie znajdują się m.in.: probówki, szalki Petriego, przewody elektryczne, odczynniki, barwniki oraz sprzęt do różnorodnych pomiarów.
30 scenariuszy pozwalających zbadać właściwości wody, podczas prowadzenia eksperymentów o różnym stopniu trudności. Każdy z nich uda się zrealizować podczas jednej lekcji. Każdy scenariusz to teczka z opisem doświadczeń ( karta dla nauczyciela (x 2), karta ucznia (x 15) i karty pracy dla ucznia (2X).
3 podręczniki dla nauczyciela z informacjami organizacyjnymi i merytorycznymi. Zawiera on między innymi merytoryczne informacje o wodzie oraz materiały ekspertów dotyczące przeprowadzania doświadczeń w szkole.
3 Pendrive z cyfrową kopią wszystkich kart dla nauczyciela i ucznia.
więcej informacji >>
Modułowe Pracownie Przyrodnicze - moduł POWIETRZE - pakiet klasowy z 3 podręcznikami, 1 kpl.6 walizek z zestawem materiałów w postaci sprzętu do przeprowadzenia doświadczeń w zespołach uczniowskich.
3 podręczniki dla nauczyciela, zawierające opis lekcji z wykorzystaniem elementów metody badawczej oraz poradnik na temat tego, jak konstruować dobre pytania badawcze, opisy przebiegu 45-minutowych zajęć z wykorzystaniem elementów metody badawczej.
3 zestawy kart nauczyciela i kart ucznia (karty są dostępne w podręczniku - wersja do skserowania lub na pendrive - wersja do druku). Karty zawierają dokładne instrukcje doświadczeń, odniesienie do podstawy programowej, merytoryczne wytłumaczenie zjawisk oraz podpowiedź, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami podczas wykonywania doświadczenia.
3 pendrive’y z cyfrową kopią wszystkich kart dla nauczyciela i ucznia.
więcej informacji >>
Modułowe Pracownie Przyrodnicze - moduł ENERGIA - pakiet klasowy z 3 podręcznikami, 1 kpl.6 walizek ze sprzętem potrzebnym do wykonania doświadczeń.
3 podręczniki dla nauczyciela, zawierający część merytoryczną, przybliżającą kwestie związane z wytwarzaniem i obiegiem energii na Ziemi, wraz z objaśnieniami terminów naukowych, oraz część metodyczną ze szczegółowymi scenariuszami doświadczeń do przeprowadzenia z uczniami w czasie zajęć lekcyjnych.
3 pendrive'y z cyfrową kopią wszystkich kart dla nauczyciela i ucznia.
więcej informacji >>
 

Modułowe Pracownie Przyrodnicze to edukacyjne narzędzie opracowane przez Centrum Nauki Kopernik, umożliwiające prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody badawczej. Wszystkie doświadczenia zostały przetestowane w laboratoriach Centrum Nauki Kopernik. MPP są przykładem rozwiązania dla szkół podstawowych, które szukają pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka).

Koncepcja kładzie nacisk na samodzielne poznawanie świata przez uczniów – poprzez obserwację i eksperymentowanie. Zaproponowana tu metoda badawcza, inspirowana sposobem pracy naukowców (badaczy), ma charakter aktywizujący i angażujący. Dla uczniów, tak jak dla naukowców, świat pełen jest nieznanych zjawisk, procesów. Powinni poznawać go nie tylko z podręcznika czy wykładu, lecz również poprzez zadawanie pytań, stawianie i testowanie hipotez, wyciąganie wniosków. Proces uczenia się będzie wówczas procesem zdobywania wiedzy, a także rozwijania kompetencji twórczego, a zarazem krytycznego poszukiwania odpowiedzi – umiejętności niezbędnych w XXI wieku.

MODUŁY – CO TO JEST?

To specjalnie przygotowane autorskie zestawy edukacyjne wraz z systemem przechowywania oraz narzędziami wspomagającymi proces edukacyjny. To nowoczesne pomoce dydaktyczne, zawierające materiały i scenariusze niezbędne do uczenia praktycznego.

W procesie ich tworzenia dobieramy odpowiednie narzędzia, materiały, sprzęty i jednocześnie rozwijamy metody nauczania i uczenia się przez odkrywanie i osobiste doświadczanie w toku otwartego eksperymentowania – samodzielnie oraz w zespole. Proponowane doświadczenia są tak zaprojektowane, aby można je było zrealizować w czasie 45-minutowej lekcji. Moduł sprawdzi się także przy realizacji zajęć dodatkowych, projektów między przedmiotowych oraz zajęć terenowych.

POJEDYNCZY MODUŁ – PROSTOTA, UNIWERSALNOŚĆ, JEDEN WIELOWĄTKOWY TEMAT

Moduł to duże pudło z akcesoriami umożliwiającymi wykonanie kilkudziesięciu różnych doświadczeń przez całą klasę. Są w nim również karty pracy dla uczniów oraz materiały dla nauczycieli – zarówno merytoryczne (związane z tematem modułu), jak i praktyczne (pomagające w organizacji różnorodnych zajęć). Zgodnie z koncepcją MPP każdy z modułów inspirowany jest jednym tematem przewodnim (blisko powiązanym z doświadczeniem życia codziennego uczniów), który można badać z różnych perspektyw. Tematy dobierane są tak, by umożliwić korzystanie z modułów przyrodniczych zarówno na lekcjach przyrody, jak i biologii, fizyki, chemii czy geografii – stwarza to unikalną okazję do współpracy nauczycieli różnych przedmiotów.

Takie interdyscyplinarne rozwiązanie doskonale sprawdzi się na kilku poziomach nauczania (klasy IV-VII szkół podstawowych) i w dodatku na lekcjach różnych przedmiotów.

MODUŁOWA KONCEPCJA KSZTAŁCENIA

Umożliwi rozszerzanie oferty edukacyjnej w przyszłości, w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów. Kolejne moduły, poświęcone nowym tematom i powiązane z innymi treściami edukacyjnymi dają szansę wykorzystania MPP na większej liczbie lekcji. Każdy moduł zawiera sprzęt i narzędzia pozwalające wszystkim uczniom w klasie przeprowadzać proste, bezpieczne doświadczenia – w ilości zapewniającej warunki pracy samodzielnej i zespołowej (również w klasie liczącej 30 uczniów). W komplecie są także materiały dodatkowe dla nauczycieli, pomagające w organizacji różnych zajęć (dodatkowych, terenowych, wycieczek edukacyjnych czy projektów uczniowskich oraz lekcji). W celu uzyskania zamierzonych efektów pracy z modułem, Centrum Nauki Kopernik rekomenduje korzystanie z 1 zestawu przez maksymalnie cztery osoby.

Cele edukacyjne w zakresie przedmiotów przyrodniczych realizowane poprzez Modułowe Pracownie:

1. ROZBUDZENIE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW ŚWIATEM PRZYRODNICZYM:

rozwijanie ciekawości świata i chęci aktywnego poznawania przyrody;
rozwijanie wrażliwości przyrodniczej i ekologicznej;
kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy przyrodniczej.

2. KSZTAŁTOWANIE U UCZNIÓW POSTAWY BADAWCZEJ:

rozwijanie dociekliwości oraz chęci i umiejętności zadawania pytań;
kształtowanie umiejętności formułowania hipotez i ich weryfikowania, np. poprzez doświadczenia i eksperymenty;
kształtowanie cierpliwości, wytrwałości i systematyczności;
rozwijanie samodzielności.

3. WYKSZTAŁCENIE U UCZNIÓW NAWYKÓW BEZPIECZNEGO EKSPERYMENTOWANIA:

kształtowanie nawyku planowania i przygotowania eksperymentu (miejsce, sprzęt, kolejność działań, środki bezpieczeństwa);
kształtowanie nawyków bezpiecznego wykonania doświadczenia.

4. ROZWINIĘCIE U UCZNIÓW UMIEJĘTNOŚCI PRAWIDŁOWEGO PROWADZENIA EKSPERYMENTÓW NAUKOWYCH:

wykonywanie podstawowych pomiarów (dokładność, konieczność powtórzeń);
posługiwanie się urządzeniami pomiarowymi i obserwacyjnymi;
dokumentowanie obserwacji i doświadczeń, opis jakościowy i ilościowy, używanie prawidłowej terminologii;
kształtowanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z różnych źródeł informacji;
nauka prezentacji wyników z zastosowaniem narzędzi TIK.

5. ROZWINIĘCIE U UCZNIÓW KOMPETENCJI PRACY W GRUPIE, W TYM:

rozwijanie umiejętności podziału pracy na zadania składowe i rozdzielania zadań w zespole;
nauka odpowiedzialności za rezultat pracy całego zespołu.